Pojištění D&O
(pojištění odpovědnosti členů orgánů)

Členové statutárních orgánů společnosti – představenstvo, dozorčí rada, senior management atd. – jsou odpovědni za rozhodnutí, která musí za společnost učinit v souvislosti s jejím podnikáním. Tato rozhodnutí mohou vést ke vzniku finanční újmy a k následnému vznesení nároku na náhradu škody po konkrétní osobě (manažerovi). Pojištění odpovědnosti managementu (D&O) chrání manažery právě pro případ, kdy je proti nim vznesen nárok na náhradu škody. Ten může být vznesen kýmkoliv, tedy společností, která v důsledku jednání manažera utrpěla finanční újmu, jiným členem statutárního orgánu, akcionářem, věřitelem, regulátorem, zaměstnancem, třetí stranou atd.

Analýza rizik

V případě pojistné události jsou pak kryty: finanční újma poškozeného, náklady na právní obranu, rozhodnutí soudu či případné vyrovnání v rámci mimosoudního ujednání. Pojištění je zásadní i v případě, kdy je společnost součástí transakce, neboť téměř vždy dochází ke změně struktury společnosti a pojištěné osoby (manažeři) musí být chráněni jak před datem transakce, tak i poté.

Jak vám můžeme pomoci

 • Pochopení pojistného krytí odpovědnosti managementu a ochrany manažerů před možnými pochybeními.

 • Díky globálnímu působení společnosti Aon máme přístup na pojistné trhy po celém světě, což je v případě takto náročného pojištění (z hlediska ceny) obrovskou výhodou.

 • Nastavení pojištění jakožto komplexní ochrany pro management v případě transakce, ať už v roli nové, či akvírované společnosti.

Nejčastější dotazy

Co je největší expozicí pro management společnosti?
 • insolvence,
 • nesprávné doložení/zveřejnění údajů (Improper disclosure),
 • chyby ve finančních výkazech,
 • chybné vykázání zisku, případně jeho přeúčtování,
 • chyby související s odpisy,
 • fúze, akvizice a jiné restrukturalizace v rámci společnosti pojištěného,
 • vadná/nevhodná organizace a supervize.
Které nejčastější typy pojistných událostí vyplývají z této expozice?

Nejčastější události souvisí s:

 • insolvencí,
 • nesprávným nastavením řídicích mechanismů,
 • pokutami,
 • uzavřením nevýhodné smlouvy,
 • administrativním pochybením,
 • nesprávným ukončením pracovního poměru,
 • snížením dotace atd.
Kdo může nárokovat škodu vůči pojištěnému?

Vůči pojištěným manažerům může nárokovat škodu prakticky kdokoliv, nejčastěji pak:

 • společnost,
 • ostatní členové orgánu (D&Os),
 • akcionáři,
 • věřitelé,
 • regulátor,
 • konkurence,
 • zaměstnanec společnosti,
 • zákazník.
Na koho se pojištění vztahuje?

Přesto, že pojištění sjednává společnost, vztahuje se přímo na manažery a řídicí pracovníky společnosti – ti jsou v pojistné smlouvě pojištěnými. Jsou jimi členové statutárních orgánů, výkonní a nevýkonní ředitelé společností, zaměstnanci zastávající seniorní manažerské pozice, externí ředitelé, stínoví ředitelé a další zaměstnanci na obdobných manažerských pozicích. Kromě členů řídicích orgánů jsou pojištěnými osobami dále manžel/manželka, registrovaný partner/registrovaná partnerka, dědic či právní nástupce (avšak pouze v souvislosti s újmou způsobenou protiprávním jednáním ředitelů společnosti).

Do jaké výše může statutár ručit společnosti?

Vedení firem ručí za svá pochybení neomezeně celým svým osobním majetkem (na rozdíl od zaměstnanců, kteří ručí ze zákona do určité výše).