Pojištění stavebně montážní (CAR/EAR)

Stavební a montážní pojištění je určeno všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na budovaném díle. Vhodné je zejména pro investory, dodavatele a jejich subdodavatele, projektanty či stavební dozor. Jedná se o velmi komplexní produkt, který se standardně sjednává v rozsahu „all risks“, tedy proti všem potenciálním nebezpečím.
Obecně platí, že události, které nejsou specificky vyloučeny, jsou automaticky pojištěny. Pojištění tak mimo jiné zahrnuje například živelní nebezpečí, krádež, loupež, vandalismus, nešikovnost, chybné provedení, nehodu při budování díla nebo pád věci.
Stavební a montážní pojištění (CAR/EAR)

Jak vám můžeme pomoci

Pojištění se skládá z různých modulů, které lze volit dle potřeb pojištěného, a poskytuje ochranu pro dílo, jež je předmětem pojištění. Kryje:
 • škody na majetku – díle jako takovém,

 • škody na okolním majetku,

 • škody na materiálu používaném pro investici,

 • škody na majetku třetích osob,

 • újmy na životě a zdraví třetích osob,

 • škody na zařízení staveniště, strojích pohybujících se na staveništi a dalším vybavení nutném pro realizaci investice,

 • investorem očekávaný nebo ušlý zisk v souvislosti se zpožděním díla v důsledku vzniklé pojistné události.

Možná další rozšíření krytí

 • Pojištění rizika projektanta

 • Rozšířené krytí záruční doby

 • Práce přesčas

 • Náklady na spěšnou dopravu (leteckou i pozemní)

 • Pojištění stávky nebo vzpoury

Jsou možná i další krytí dle požadavku pojištěných účastníků.

Nejčastější dotazy

Kryje toto pojištění i ušlý zisk investora v případě škody na stavbě?
Ušlý zisk investora lze sjednat jako dodatečné pojištění. Toto pojištění obvykle sjednává investor při tzv. investorském modelu pojištění stavby či montáže.
Kdy si mám pojištění sjednat?
Pojištění je nejlepší sjednat před zahájením prací. Lze se tak vyhnout diskusím s pojišťovnou ohledně případného plnění.
Kdo toto pojištění sjednává?
Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel.