Pojištění přepravních rizik

Specializované oddělení Aon Logistics & Transportation zajišťuje ucelený risk management pro exportéry, importéry, dopravce, zasilatele a všechny profesionály v logistickém segmentu. Nabízíme řízení rizika jak z pohledu smluvního vztahu v logistickém procesu, tak z hlediska vlastnictví k dané přepravované komoditě. Provázanost činností je natolik rozsáhlá, že se vyplatí řešit všechna rizika dodavatelského řetězce komplexně.
Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

Pojištění přepravy/ Cargo Insurance

Pojištění se vztahuje výhradně na hmotné škody, kterým je vystaveno zboží během přepravního procesu zajišťovaného všemi typy dopravních prostředků. Jakékoliv poškození, zničení, ztráta (přičemž za ztrátu je považováno odcizení, krádež, loupež, přirozený úbytek a zpronevěra) včetně poškození v průběhu nakládky, vykládky, překladu, dočasného skladování nebo změny trasy přepravy.

Výjimkou jsou finanční škody, které spočívají ve výdajích spojených s:

 • vyúčtováním výloh na společnou havárii („General Average“),
 • preventivními opatřeními zabránění vzniku škody,
 • zachraňovacími náklady v případě škody již nastalé nebo zabránění bezprostředně hrozící škody,
 • likvidací zničeného zboží a výloh s tím spojených
 • nebo expresními výdaji za dodání náhradní zásilky.

Hlavní kategorie pojištění přepravy

 • Přepravy standardního zboží / General Cargo
 • Vnitropodnikové přepravy, distribuce v síti a mezi pobočkami
 • Přepravy speciální / Bulk Cargo / RO-RO / Fine Art
 • Přepravy investičních celků / Project Cargon včetně ALOP (Addance Los of Profit) nebo DSU (Delay in Start Up), tedy finanční ztráty předpokládaného zisku v důsledku zpoždění zahájení provozu budovaného díla následkem zpožděných subdodávek

Odpovědnost za škodu silničního dopravce

Pojištění je určeno společnostem a firmám, které na základě koncese provozují vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní přepravu a smluvně se zavazují přepravit zboží za úplatu (přepravné). Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody, za které dopravce dle příslušných právních předpisů odpovídá, tedy v rozsahu a ujednání Úmluvy CMR.
Pojištění odpovědnosti dopravce je pojištění dobrovolné a výše odpovědnosti za škodu je stanovena příslušnými právními předpisy:
 • v mezinárodní přepravě čl. 23 CMR a ve znění Protokolu k Úmluvě CMR z r. 2006, kdy je dána maximální odpovědnost přepočtem 8,33 SDR za 1 kg btto váhy zboží,
 • přepravní smlouvy ve vnitrostátní přepravě uzavřené po 1. 1. 2019 se řídí ujednáním Úmluvy CMR dle par. 9a) zák. č. 111/1994 Sb.

Která nebezpečí jsou kryta?

Hmotná škoda na přepravovaném zboží vzniklá poškozením, zničením a ztrátou během přepravy v důsledku porušení povinností souvisejících s provedením přepravy, včetně:
 • kabotážní přepravy,
 • nakládky/vykládky,
 • smluvních dopravců (subdopravců),
 • přepravy v režimu ADR,
 • přepravy v režimu ATP,
 • nákladů souvisejících s odklizením, překladem, odvozem, uskladněním, likvidací poškozeného zboží a nákladů na náhradní vozidlo,
 • nákladů na dopravné a clo v souvislosti se škodou na zboží.

Odpovědnost za škodu zasilatele

Pojištění se vztahuje na odpovědnost zasilatele, stanovenou právním předpisem, vyplývající ze zasilatelské smlouvy (zasilatelského příkazu), kterou se zasilatel zavazuje příkazci obstarat vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky, případně obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasilateli odměnu.

Která nebezpečí jsou kryta?

Hmotná škoda na převzatém zboží a finanční škody (vícenáklady) související s obstaráním přepravy a příslušnými činnostmi s tím spojenými, například:
 • pozdní obstarání přepravy,
 • udělení nesprávných dispozic k obstarání přepravy,
 • nedodržení sjednané ceny,
 • opomenutí povinnosti upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho dispozic a vyžádání jejich doplnění
 • chybné rozhodnutí zasilatele,
 • nesprávné nakládání se zbožím/zásilkou,
 • zanedbání odborné péče při sjednávání přepravních podmínek,
 • zanedbání povinnosti odvrácení, možnosti minimalizace škody na převzaté zásilce,
 • pozdní opatření při vzniku škody,
 • pozdní oznámení vzniklé nebo hrozící škody,
 • škody vzniklé z nedostatečného, chybného vystavení dopravních dokladů, jejich doplnění, popř. zanedbání provedení nebo zajištění jejich včasné opravy,
 • opomenutí sjednání CARGO pojištění (shipper’s interest),
 • DEMMURAGE, DETENTION,
 • čistá finanční škoda,
 • následná finanční škoda.

Nejčastější dotazy

Je povinnost mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce?
Nikoliv, pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce je pojištění dobrovolné smluvní. Nicméně se předpokládá, že dopravce sjednaným pojištěním garantuje svým zákazníkům náhradu za škodu, za kterou z provozované činnosti odpovídá, a nevystavuje tak ani sebe situaci, že by nebyl schopen nahradit újmu z vlastních zdrojů a škoda by pro něj byla fatální.
Jakým způsobem lze ověřit odpovídající limit odpovědnosti za škodu způsobenou dopravcem?
Limit náhradové povinnosti dopravce je stanoven čl. 23 CMR, kdy je dána maximální odpovědnost přepočtem 8,33 SDR za kg btto váhy zboží. výpočet: 8,33 x kurz SDR/CZK dle ČNB x kg (brutto) = limit náhradové povinnosti dopravce
Co jsou mezinárodní sankce?
Základním právním předpisem upravujícím tuto oblast v České republice je zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodní sankce jsou právním nástrojem používaným za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Jsou vyhlášeny Organizací spojených národů (OSN), Evropskou unií (EU) či jednotlivými státy. Jejich závaznost je založena na principech mezinárodního práva, demokracie a respektu vůči základním lidským právům a svobodám, nikoli na ekonomických zájmech.
Kde lze najít informace k mezinárodním sankcím?

Seznamy sankcionovaných států, osob či dalších subjektů a související informace můžete najít na následujících odkazech: